Điều khoản sử dụng

Khi truy cập và sử dụng trang web TechCool.vn, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Quyền sở hữu trí tuệ: Các nội dung, tài liệu, hình ảnh, logo và các tài sản trí tuệ khác trên trang web TechCool.vn được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ và luật bản quyền. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, tái bản, công bố hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào trên trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

Sử dụng hợp lý: Bạn cam kết sử dụng trang web TechCool.vn chỉ cho mục đích hợp lý và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan. Bạn không được sử dụng trang web để truyền tải hoặc phân phối các nội dung bất hợp pháp, đe dọa, xúc phạm, quấy rối hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Thông tin và đáng tin cậy: Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc đáng tin cậy của thông tin này. Bạn chịu trách nhiệm tự xác minh và sử dụng thông tin tại riêng rủi ro của mình.

Liên kết và nội dung bên thứ ba: Trang web TechCool.vn có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba và nội dung do bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang web bên thứ ba này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba được thực hiện tại riêng rủi ro của bạn.

Bảo mật và thông tin cá nhân: Chính sách bảo mật của chúng tôi quy định việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Khi sử dụng trang web TechCool.vn, bạn chấp nhận và đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật để hiểu rõ về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Thay đổi và chấm dứt: Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang web TechCool.vn mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối truy cập hoặc sử dụng trang web của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bảo vệ quyền lợi: Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền lợi và thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật và các quy định pháp luật liên quan.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến điều khoản sử dụng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.